Netlab International a.s. 
Prokopova 42
851 01 Bratislava

Tel.: +421-2-6820 6060
Fax.: +421-2-6820 6066
E-mail: inbox@inetlab.sk

NETLAB International poskytuje komplexné služby, od analýzy a vypracovania projektu, končiac dodávkou na kľúč, školením a dlhodobým servisom informačných sietí LAN a WAN. Cieľom našej firmy je ponúkať zákazníkovi tzv. "otvorené riešenia", ktoré sú založené na medzinárodných štandardoch a normách. Tieto riešenia sú do budúcnosti otvorené pre rozširovanie a komunikáciu s inými systémami. Týmto prístupom sú investície zákazníka chránené pred rýchlou morálnou amortizáciou v dnešnom rýchlo sa meniacom svete informačných technológií. Pre zákazníka sa tak snažíme stať dlhodobým a serióznym partnerom.

V rámci svojich činností vykonávame:
  • poradenstvo a konzultácie pri výbere systému
  • Spracovanie úvodných štúdií súčasného stavu systému u zákazníka, ako východiskový podklad pre výber a zavádzanie nového systému
  • spracovanie projektov na podmienky zákazníka
  • komplexné dodávky komunikačných systémov počínajúc analýzou, projektom, realizáciou, meraniami, servisom, školenia , konzultácie.

Na zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb a dodávanej techniky firma spolupracuje s renomovanými svetovými firmami - 3Com, AMP, Bay, BICC, Cisco, Compaq - DEC, IBM.

Zároveň je NETLAB International autorizovaným distribútorom testovacích a diagnostických prístrojov Fluke Networks.

Začíname pri budovaní fyzickej vrstvy - kabelážneho systému na báze prenosových médií:

  • Twisted Pair (TP)
  • Fiber Optic
  • Wireless (bezdrôtové mikrovlnné prepojenia, satelitné prepojenia).

Kabelážny systém je pomerne jednoduchou časťou informačného systému, ale ak podceníme jeho návrh a inštaláciu, rýchlo zistíme, že nám môže spôsobovať najviac problémov. Je to vždy zásah do pracovného prostredia spolupracovníkov a zamestnancov. Kabelážny systém preto musí byť riešený s najväčším časovým horizontom do budúcnosti. Prinesie to úsporu investícií pri prechode na nové sieťové technológie a pri reorganizácií firmy.

Pasívnu časť do jedného celku integrujú aktívne prvky. NETLAB International ponúka aktívne prvky pre všetky sieťové topológie: Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, ISDN, WAN protokoly.

Integrácia LAN a WAN technológií do organického celku je základom nízkych nákladov na prevádzku v budúcich obdobiach. Vhodným výberom prvkov a manažmentu systému klesajú aj personálne požiadavky na správu technológie.

Na odstránenie problémov pri kolísaniach a výpadkoch napájania inštalujeme záložné zdroje - UPS od ich zapracovania do projektu až po inštaláciu a integrovanie sledovacieho software do operačného systému alebo do manažmentu. Súčasťou ochrany sú aj prepäťové ochrany, ktoré chránia investície vložené do informačnej technológie.

Pokrytie komunikačných požiadaviek doplňujú telefónne ústredne. Vhodne integrujú požiadavky nielen na hlasovú ale aj na WAN komunikáciu. Integrovanie týchto dvoch častí do jedného celku Vám umožňujú využiť možnosti, ktoré ponúkajú technológie ako ISDN na multimediálnu komunikáciu - hlas, video, dáta.

Internet sa stal cestou rozvoja obchodu vo všetkých oblastiach. Ponúkame Vám možnosť ísť s dobou. Naša spoločnosť Vám zrealizuje pripojenie do Internetu, pričom samozrejme máte možnosť voľby poskytovateľa služieb. Riešenie sa tak stáva univerzálne bez závislosti na poskytovateľovi.

Pri pripojení komunikačného systému na Internet je dobré nezanedbať otázku bezpečnosti. Ponúkame Vám riešenie bezpečnosti pri pripojení na Internet ale aj pri vytváraní privátnych sietí. Vytvorenie bezpečných oblastí umožňuje komunikovať cez verejnú sieť pri zachovaní dôvernosti informácií. Vo všeobecnosti sa pri budovaní infomačného systému sa kladie dôraz na zníženie počiatočných investičných nákladov. Tie však tvoria menšiu časť nákladov, väčšia časť nákladov na komunikačný systém sú prevádzkové náklady. Naša spoločnosť ponúka riešenia správy a manažmentu systému , čo ocenia najmä organizácie, ktoré nezamestnávajú vlastných správcov informačného systému.

Zastupovanie spoločnosti Fluke Networks na Slovensku nám dáva možnosť navrhnúť dohľadové systémy, ktoré umožňujú odhaliť možne problémy v budúcnosti. RMON sondy pre všetky dostupné LAN protokoly aj pre WAN technológie umožňujú vytvoriť dohľadový systém, ktorý vytvára reálny prehľad o sieti pričom nemá komunikačné nároky ako napr. SNMP.
Protokolové analyzátory Fluke Networks riešia problémy pri výpadkoch komunikačných systémov, pri ich rýchlom odhaľovaní a odstránení chýb. Nasadenie analyzátorov spolu s proaktívnym prístupom umožňujú predchádzať problémom a tým znižovať straty pri nedostupnosti služieb siete.
Vzhľadom na finančnú náročnosť týchto prístrojov naša firma ponúka aj služby tohto druhu, t.j. prevedie analýzu Vášho komunikačného systému a spracuje návrh pre jeho ďalší rozvoj.

Rozsah meracích prístrojov dopĺňajú meracie prístroje na fyzickú vrstvu, t.j. metalickú a optickú časť. Umožňujú certifikáciu štrukturovaných kabelážnych systémov podľa noriem EIA/TIA 568 a ISO 11801.

Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved