SLUŽBY


  Správa IT

  Štruktúrované kabeláže

  Zabezpečovacie systémy

  Kamerové systémy

  Telekomunikačné riešenia

  Silnoprúdové kabeláže


  PRODUKTY


  Meracie prístroje Fluke Networks
   Káblové testery: Necertifikačné
     Cable IQ
     IntelliTone
     Micromapper
     Microscanner 2
     Simplifiber

   Káblové testery: Certifikačné
     DSP Series
     DTX Series
     Optifiber

   Analyzátory
     Linkrunner
     NetTool Series II
     Etherscope Series II

   Optiview
     Optiview Integrated Analyzer
     Optiview Workgroup Analyzer
     Optiview WAN Analyzer

   Software riešenia
     Optiview Console
     Optiview Protocol Expert
     Vision Suites

Štruktúrované kabeláže


„Hudba, video, televízia alebo dokumenty?“, to všetko sú v súčasnosti už iba dátové údaje, inak povedané iba nuly a jednotky či vlastne len napäťový , alebo svetelný impulz. Na to aby sa údaje dali prenášať z miesta na miesto je nutné na ich prenos vybudovať prenosové prostredie a prenosovú sieť.
Prenosovým prostredím môže byť napr. Internet, so svojou hierarchiou a štruktúrou, iným príkladom prenosového prostredia je telekomunikačné prostredie.
Ak uvažujeme o prenosovej sieti pre budovy, stavby, alebo areály najuniverzálnejšou sieťou je dnes štruktúrovaná kabeláž, ktorá je typickým nástrojom na pripojenie moderných firiem, závodov, kancelárií, alebo domácností.

Rozhodnúť sa pre štruktúrovanú kabeláž a túto vybudovať znamená získať:
- jednotný a ucelený systém s danou koncepciou
- flexibilitu prípojných bodov s jednoduchým presunom pracovníka na iné miesto v prípade zmeny jeho pripojeniami do siete či k telefónnej ústredni
- garanciu funkčnosti a podporu prenosových protokolov
- perspektívnu investíciu do budúcnosti.

Systém štruktúrovanej kabeláže je v podstate súborom viacerých komponentov pomocou ktorých sú koncové body („zásuvky“) pripojené do centrálneho bodu v dátovom rozvádzači (racku). Tu je pomocou aktívnych prvkov možné ľubovoľné koncové body pripojiť k iným sieťam, alebo medzi nimi vytvárať vlastnú sieť.
Je veľmi dôležité vybrať správny typ štruktúrovanej kabeláže a optimálne rozmiestniť jej koncové body tak, aby sieť bola plnohodnotná aj do budúcnosti v časovom horizonte aspoň 15 rokov.

Kabeláž podľa typu prenosového média môže byť:
- optická (prenosové médium je optické vlákno a signálom je svetelný lúč s mimoriadnou odolnosťou voči rušeniu)
- metalická (prenosové médium je medený drôt a signálom je elektrické napätie s menšou odolnosťou voči rušeniu)

Pre metalické kabeláže sú ich kategórie stanovené na základe viacerých kritérií.
Podľa kritéria šírky prenášaného pásma poznáme kategórie:
- Cat. 5E (100MHz)
- Cat. 6 (250MHz)
- Cat. 7 (600MHz)
Toto kritérium nedostatočne vystihuje vlastnosti kabeláží a je neaktuálne i keď stále používané.
Ďalším hodnotiacim kritériom pre kabeláže je prenosová rýchlosť. Podľa prenosovej rýchlosti rozlišujeme:
- 1Gbit/s (Cat.5E so šírkou pásma 100MHz a Cat.6 so šírkou pásma 250MHz)
- 10Gbit/s (nová Cat. 6A s šírkou pásma 500MHz)
Nová kategória Cat. 6A, presnejšie prenosová rýchlosť 10Gbit/s pri šírke pásma 500MHz je spojená s vyššou technologickou náročnosťou výroby a aj inštalácie z čoho vznikla požiadavka certifikácie úplných funkčných celkov kabeláže od jedného výrobcu, takže nepostačuje certifikácia na jednotlivé komponenty, ktorými sú napr. prepojovacie káble, zásuvky, prenosové káble a pod.

Najnákladovejšou položkou pri štruktúrovaných kabelážach sú prenosové káble.
Častejšie používané sú tienené metalické káble s vyššou odolnosťou voči rušeniu (FTP). Menej používané sú lacnejšie, netienené, tiež metalické (UTP) káble.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je v objektoch s predpokladanou vyššou koncentráciou osôb zákonom stanovená povinnosť inštalovať bezhalogénové káble, ktoré sa podľa stupňa odolnosti proti šíreniu plameňa delia na samozhášavé – LSFROH a nezhášavé – LSOH, pričom oba typu sú pri požiari zároveň nízko dymiace.

Pre optické kabeláže sa podľa predpokladanej vzdialenosti prenosu a požadovanej prenosovej rýchlosti používajú typy kábla jednovidové – singlemódové (kategória OS1) a viacvidové – multimódové (kategórie OM1, OM2 a OM3) pričom jednovidové káble sú vhodnejšie na prenos na veľké vzdialenosti (v jednotkách 1km) a viacvidové na menšie vzdialenosti (v jednotkách 100m).
Výber optického kábla preto závisí v prvom rade od prenosovej vzdialenosti, ďalej od požadovanej prenosovej rýchlosti a druhu prostredia kde sa inštaluje (do zeme, vertikálne v budove a pod.).

Z oblasti štrukturovaných kabeláží Vám zabezpečíme:
- návrh a realizáciu metalických, alebo optických komponentoch
- certifikačné merania a dodávku certifikačných meracích prístrojov Fluke Networks
- audit stávajúcej kabeláže
- dodávku a inštaláciu aktívnych a pasívnych prvkov od renomovaných výrobcov
- správu Vašej siete s hardvérom aj softvérom.


Myslite dnes na to, čo budete potrebovať už zajtra.
Copyright © 2010 Netlab International a.s. All rights are reserved